پروژه های انجام شده

37

ساختمان و ابنیه


17+

محوطه سازی


21km+

راه و ترابری


16

تاسیسات


دارنده ایزوهای بین المللی

این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های کامل سیستم مدیریت یکپارچه می باشد.

پروژه های انجام شده و در حال اجراء

  • مرکز جامع خدمات سلامت
1 / 30

مشاهده ویدیوهای فنی و آموزشی

واحد روابط عمومی و امور بین الملل

کارفرمایان، مهندسین مشاور و کارگزاران